Ranní mlhy – jak a odkud se berou

Ranní mlhy – jak a odkud se berou
14.11.2015
Mlha je shluk malých kapiček, které vznikají jako produkt kondenzace (přechod plynného skupenství do kapalného) nebo sublimace (přechod z pevného skupenství na plynné).

V posledních týdnech jsme svědky velmi častých ranních mlh. Ač se na první pohled může zdát, že se jedná o plynné skupenství vody, nenechte se mýlit. Mlha je shluk malých kapiček, které vznikají jako produkt kondenzace (přechod plynného skupenství do kapalného) nebo sublimace (přechod z pevného skupenství na plynné). Pro označení stavu ovzduší jako „mlha,“ musí klesnout horizontální dohlednost alespoň pod 1 km v jednom směru pohledu.

Mlhu můžeme rozdělit do několika typů, z nichž první 4 jsou nejvýznamější:

-    Radiační mlha
-    Advekční mlha
-    Mlha z vypařování
-    Městské mlhy

-    Mlhy z promíchávání
-    Orografické mlhy
-    Mlhy vznikající kombinací výše uvedených druhů

Radiační mlha vzniká v noci při poklesu teploty povrchu pod hodnotu rosného bodu. V noci dochází k ochlazování zemského povrchu v důsledku vyzařování dlouhovlnného záření Země, protože nepřijímá žádnou energií ze Slunce (viz. článek: Globální energetická bilance Země). V létě se tyto mlhy tvoří v nepatrné výšce, na podzim pak vertikálně dosahují okolo 150 metrů a rozpadají se dopoledne. Tento stav pozorujeme nyní. V zimním období mohou mlhy přetrvat po celý den. Tento proces má přímou souvislost s přízemní inverzí, kdy přímý povrch země je chladnější než vrstva vzduchu výše.

radiacni mlha
Obr.: Radiační mlha

Advekční mlha vzniká pokud vlhčí teplý vzduch natéká nad chladnější povrch zemského povrchu. Tento typ mlhy zabírá poměrně velký prostor a není vázán na žádné roční období, avšak většina jich je situována do podzimu a zimy, protože na naše území přichází teplé a vlhké vzduchové hmoty z oceánu.

 

advekční mlha
Obr.: Advekční mlha
Zdroj: benateckyctyrlistek.eu


Mlhy z vypařování můžeme pozorovat při výparu z  vodního povrchu, jehož teplota je vyšší než v okolním chladnějším vzduchu.

Mlhy jsou poměrně časté v zimním období, kdy mnohem výrazněji se projevují ve městech než ve volné krajině. Důvodem je velké množství aerosolů – malých polétavých částic, které se více koncentrují právě v husté sídelní zástavbě. Tyto částice fungují jako kondenzační jádra – okolo nich se vytváří kapalný obal zkondenzované páry.

Mlha je rizikový jev, který je velkou komplikací v automobilové dopravě, ale i v letecké. Mlha je taktéž jednou z komponent smogu, který je odvozen z anglického „smoke“ – kouř a „fog“ – mlha. Právě vodní kapičky mlhy absorbují do sebe škodlivé látky, které jsou vypouštěny do ovzduší převážně z komínů továren. Pokud nastává inverze, může být tato mlha i vysoce toxická.

smog na Paříží
Obr.: Smog nad Paříží
Zdroj: america.aljazeera.com/

Autor: SG

frame-scrollup